Публикации


Выставка живописи

Мытищи. 2015г. У афиши выставки в краевой картинной галерее.

http://lifemo.ru/vy-stavka-zhivopisi-aleksandra-levchenkova-i-marii-molody-h-otkry-las-v-my-tishhah/

https://www.youtube.com/watch?v=YSrannU9zrA

http://www.rtvp.ru/news/kultura/vystavka-zhivopisi-aleksandra-levchenkova-i-marii-molodykh-otkrylas-v-mytishchakh-/